జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది .. సంసార సాగరం నాదే .. సన్యాసం శూన్యం నాదే..

Sunday, January 18, 2015

జగమెరిగిన ‘జగపతి’వారి పాటలు చిటపట చినుకులు పడుతూ వుంటే - ఆత్మబలం (1964)
 ఎక్కడికి పోతావు చిన్నదానా - ఆత్మబలం
 నువ్వంటే నాకెందుకో అంత ఇది - అంతస్తులు (1965)
 అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య - అదృష్టవంతులు (1968)
 మొక్కజొన్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లలో -  అదృష్టవంతులు
 ము.. ము... ముద్దంటే చేదా -  అదృష్టవంతులు
 చిటాపటా చినుకులతో కురిసింది వాన - అక్కాచెల్లెలు (1970)
 పాండవులు పాండవులు తుమ్మెద - అక్కాచెల్లెలు
 నల్లవాడే అమ్మమ్మో అల్లరి పిల్లవాడే - దసరా బుల్లోడు (1971)
 పచ్చగడ్డి కోసేటి పడుచు పిల్లోయ్ - దసరా బుల్లోడు
 చెంగావి రంగు చీర కట్టుకున్న చిన్నది - బంగారుబాబు (1973)
 ఏడడుగుల సంబంధం - బంగారుబాబు
 నిన్ను మరచి పోవాలని అన్ని విడిచి వెళ్లాలని -
 మంచి మనుషులు (1974)
 నీవు లేక నేను లేను - మంచి మనుషులు
 నేనీ దరిని నువ్వా దరిని కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరినీ -
 బంగారు బొమ్మలు (1977)
 చిటపట చినుకుల మేళం - ముద్దుల కొడుకు (1979)
 దులపర బుల్లోడా - ఆస్తిపరులు (1964)
ప్రియా ప్రియతమా రాగాలు - కిల్లర్ (1991)

(Published in 'Sakshi' daily, 13th Jan 2015, Tuesday)
.............................

0 వ్యాఖ్యలు: