జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది .. సంసార సాగరం నాదే .. సన్యాసం శూన్యం నాదే..

Tuesday, March 3, 2015

కృతజ్ఞతాగేయం - రచన: బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు

రచన: బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు

కృతజ్ఞతాగేయం
అహ్మదాబాద్ స్టేషన్ డెరైక్టర్‌గా రజనీకాంతరావు (1970)


నే చేయునదీ నే చేయనిదీ
సాధించినదీ ఫలియించనిదీ
నీ యిచ్ఛలేక జరుగదట
నా స్వేచ్ఛ మొదలు తుది యెచట!    ॥చేయునదీ॥

నిను చూచుటకే రప్పించితివీ
నీ దరిసెనమే యిప్పించితివీ
యీనోట పాట పాడించితివీ
యిది ఎవరి రచనయని యడిగితివీ    ॥చేయునదీ॥

నా భావనమే నా జీవనమై
నీ ప్రణయమ్మే నా కవనమ్మై
నా అహపుటంచు చెరిపించెదవో
నా ఇహము పరము గావించెదవో    ॥చేయునదీ॥

నాదామృతమే పరసాధనగా
నీ దివ్య వాక్కే ఉద్బోధనగా
ఈ రజని కాంతు లొలయించెదవో
విశ్వ జనహితము వెలయించెదవో    ॥చేయునదీ॥

(1965 మే)

(Published in 'Sakshi' daily, 29th Jan 2015, Thursday)
..................................

0 వ్యాఖ్యలు: