జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది .. సంసార సాగరం నాదే .. సన్యాసం శూన్యం నాదే..

Sunday, July 25, 2010

ఇదే నా మొదటి ప్రేమలేఖ

అందరికీ నమస్కారం.
రచన కొత్త కాకపోయినా బ్లాగ్ రచనలో నాకు ఇదే అన్నప్రాసన.
విశ్వాంతర వేదికపై కిటికీల ప్రపంచంలో నా అక్షరాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం.
ఇది వ్యక్తావ్యక్త అనుభూతుల ఆలాపన.
అంతరంగ ప్రేరణల ప్రేలాపన.
కొంచెం కారంగా, కొంత గారంగా, కావాల్సినంత తీయగా అన్నింటి కలబోత.
ఈ తిరగమోత సరిపోయిందో, చెడిపోయిందో ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూ ఉండండే!!
ఇష్టపదిలోకి మీకు సాదర ఆహ్వానం.
అనుభూతులు కలబోసుకొని దూరంలోనూ దగ్గర అవుదాం.
మీ
రెంటాల జయదేవ

7 వ్యాఖ్యలు: